Daily Archives: 05/06/2013

Bài lưu trữTriết học - Tôn giáo

Các quan niệm thần linh: Ma quỷ (demon – devil)

Ma quỷ (demon) tương tác trong công việc của thế giới hữu hình, hiện hữu với nhiều dạng ...
Bài lưu trữTriết học - Tôn giáoVăn chương - Cái đẹp

Plato quan niệm về cái đẹp

Plato quan niệm vũ trụ có 3 bậc – Thế giới vĩnh hằng với các ideas chân thiện mỹ, vĩnh ...