Daily Archives: 08/06/2013

ArticlesTriết lý

Những ngộ nhận về học thuyết Marx

Người ta đã nhân danh Marx sát hại trên dưới 100 triệu người. Thừa đủ để học thuyết Marx ...