Daily Archives: 18/06/2013

Bài lưu trữTriết học - Tôn giáo

Các khái niệm quan trọng của Platon: Idea, Form ...

Có 3 khái niệm rất quan trọng trong học thuyết Platon cần được làm rõ là Idea, Form và Illusion. Phần trình ...