Daily Archives: 27/02/2014

Bài lưu trữVăn chương - Cái đẹp

Về khủng hoảng của phê bình văn học

Trương Hồng Quang dịch và chú thích Nguồn: Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Frankfurt a.M. 2003, ...