Daily Archives: 17/07/2014

Thực trạng nông nghiệp

Thực phẩm biến đổi gen của Monsanto và những mặt ...

Báo cáo phân tích. Monsanto, nhà sản xuất hạt giống biến đổi gen (BĐG) lớn nhất trên thế ...