Ibuki.Satsuki.full.1671367

Trông thiên hạ, có thời chỉ thấy

Sứ bên Đông chạm sứ bên Tây

Lanh lảnh chén ngân, sông núi chạm,

Men non cao xuống cuốn hoa gầy

Có bông hoa say thời chỉ thấy

Sứ bên Đông chạm sứ bên Tây

Sợ vỡ nước men muôn áng cổ

Dệt cơn say trong bóng hoa bay

 

Từng nối vó thơ thiên lý đổ

Cho bên kia say chí bên này.

 

Trông thiên hạ, biết chỉ từng ấy?

Sứ bên Đông nhìn sứ bên Tây

Gió ngàn hoa rơi, tay đón chạm,

Ai bên kia có biết bên đây?

Sóng bạc đao, tùng chung chí cổ,

Mấy đỉnh nghênh trời uống chung mây

Một tiếng khua, tình thiên lý ở

Trăm năm rơi trên cánh hoa gầy.

 

Uống thiên hạ, thấy chỉ từng ấy?

Gió bên Đông tràn xuống xuân Tây

Uống thiên hạ, nấc chỉ từng ấy?

Cánh hoa Đông đổ xuống non Tây

Khát thiên hạ, khát chỉ từng ấy?

Một khúc cầm ca sắc son Tây

Khi thép rừng buông trăng chiến địa

Giáp ai in mộng cánh hoa gầy.

 

Ngắm thiên hạ, có người từng thấy

Nước non phủi cánh bướm thầm bay

Cánh Đông nhịp cánh Tây mấy dạo

Phấn rơi thành men viễn cổ say.

Share
Share: