df6c711689d1ebc8dc47267b05bef10f

Bậc đá lên đồi khi nắng xiêu

Đã rơi cơn phấn nhị thông chiều

Đây lối chân ta nhiều năm lại

Nghe gió mùa em cũ thổi tiêu.

 

Cổng son yên đợi gác môi son

Điểm in trên áng nắng Tây còn

Còn trong mắt, còn trong giai thoại,

Trên sắc bỉ ngạn khuất đường con.

 

Tay áo ai còn chạm tháng năm

Chạm qua đôi khúc nhắc xuân đằm

Gọi hoa bên ấy điểm tô lại

Tay áo bên này lúc lạnh căm.

Share
Share: