samsara-chungku-002

Ai đem chiếu vãi trải ngai vua

Thằng mõ đu lên thuyết giảng bùa

Một rít Nhân Quyền say chú Phật

Châm đèn Khai Sáng bói Ba Vua.

 

Môi thuyết môi thiền môi mồi nguyệt

Cửa thiên cửa phiệt ứa truân chuyên.

Oai ai ái quốc miền chân dạng

Nhân tai, nhân ngãi lãi Nhân Quyền.

Share
Share: