Shot in my studio with window light and a black velvet background.

Bóng cứ đen thuần có hơn không

Họa chi thêm giá với thêm nồng

Lạnh nóng đâu cao lời giai điệu

Bằng màu sâu thẳm mắt sâu trông.

 

Người bước vào đêm, người lạc người

Lạc tầng cao ngạo, lớp xinh tươi

Lạc hết nhân gian, lạc khuôn khổ

Lạc đêm, cho đến lúc quen người.

 

Người bước vào người có gặp đêm?

Chưa ư? Hay mới đến bên thềm?

Chưa ư? Ô chắc người đang ngủ

Thềm đứng trên thềm ngắm cơn quên.

 

Đêm bước vào người có sợ quên?

Sợ đôi khi nắng đến bên thềm?

Sợ ôm thanh sắc tàn phai được?

Đêm bước vào người có sợ đêm?

Share
Share: