Blue-Moon-Woodland-Springs-Colorado

Gió cuốn ngàn ngàn, trời kinh mở nguyệt

Ngói rượu tràn, bụi đã lên hoan

Khéo ngưng đàn! Kìa liễu đang mang

Kì thù dâng triều trong gió đến

Không rít qua khe, không vằn vện

Không nép vào bể vũng thương sa

Mây cắt trời như tuyết trên hoa

Họa lên vô tình cơn mỹ chí.

 

Gió đưa khăn với hồn với cỏ

Chung một đường mây gió lên trăng

Mạnh bước ngược đường gió êm băng

Khỏa lòng mê tàn lên bát ngát.

Share
Share: