228067-landscape-night-moon-water-748x468

Rơi thầm thôi nhé, hỡi giọt đêm

Trăng đã dâng lên tỉnh đá thềm

Hồ trăng sóng sánh cơn hoa bạc

Quả lắc đồng hồ lướt qua êm.

 

Có người thả tình ra viễn trăng

Vòng cung lan khẽ, nhấp mây bằng

Mây cuống hay mây nhẹ nhõm nhỉ

Khi thuyền khấp khởi ngóng tin phong?

Share
Share: