7qmaber

Đã trút ảnh xưa rụng lá rừng

Lá nào thân thuộc, lá nao dưng?

Có mấy mùa mê say gió đổi

Mấy áo ta qua lại đã từng?

 

Ta tạc vào ta những nghìn năm

Đá tình đo dạ thế nhân căm

Nghìn năm theo thế nhân đi biệt

Bỏ đá riêng ta nhỏ máu rằm.

 

Nước ảnh tan rồi, hóa bọt trăng

Riêng tình ta nổi, gió ta giăng

Tay khua ánh sáng về trông lại

Còn dám chơi riêng một chuyến rằm?

Share
Share: