assassins-creed-movie1

Chúng tôi không phải là:

_ Những gì chúng tôi nói

_ Những gì chúng tôi làm

_ Những gì chúng tôi ăn

_ Những gì chúng tôi mặc

_ Những gì chúng tôi có

_ Những gì chúng tôi từng mất đi

_ Những gì chúng tôi đang cảm thấy lúc này

_ Những gì chúng tôi hi vọng

_ Đầy tớ của thứ chúng tôi tin

_ Kẻ thù của điều chúng tôi ghét

_ Con cái của yên ổn

_ Nô lệ của tự do

_ Dân của uy quyền

_ Tiếng gà của hiểu biết

_ Quả cân của hệ giá trị

_ Dây diều của chuyến vân du

_ Nơi chúng tôi đến từ

_ Người chúng tôi ở cạnh

_ Thứ chúng tôi tham gia

_ Các bạn.

 

Chúng tôi là người hỏi và người trả lời

Là kẻ đi và là nơi đến

Là cuộc hành trình và là chốn nghỉ

Là tinh cầu và là khoảng không.

 

Nhưng chúng tôi không chỉ là bài thơ này

Và các bạn cũng thế.

Share
Share: