6978eff238234f26940df34e80248f14

Cho dẫu bụi quên bạc mái đầu,

Sau mấy cuộc vàng cúc sương châu,

Cho dẫu lụa thương vương huyết sử,

Sau phím tơ rơi nhạc nối cầu,

 

Cho dẫu đền đài nhau phá hủy,

Ngựa trần gian ruổi vó đêm thâu,

Cho dẫu mai tàn trôi cố thủy,

Tôi sống trong thơ buổi bắt đầu.

 

Một phố hoàng hôn tôi sẽ đổ

Để sầu dương hạ lúc ve ôn.

Khi xác thiền nhân gian gãy đổ,

Tôi thơ nghe viễn kiếp tôi dồn.

Share
Share: