Mộng hờ, mộng hờ

Nước tan, nước tan

Lâm thâm giọt giọt tỉnh giấc ba sinh

Ai kẻ hữu hình, ai vô ảnh

Lãng lãng đào hoa rụng tơi bời…

 

Bụi bay, bụi bay

Thế mạt, thế mạt

Lách tách rụi rụi cháy rực đại hà

Cưỡi kỳ lân, quất roi vàng, đạp loạn thế

Giương cánh cung đuổi vệt sao sa…

 

Cảo thơm, cảo thơm

Hứng nhạt, hứng nhạt

Loạt xoạt tờ tờ mờ cõi thực hư

Di cảo lên men trùng trùng kiếp

Tỉnh mộng hờ vạn sự hóa hư không

 

Mai đây ta về bờ sông cũ

Rót rượu dâng tràn thác trăng rơi

Đào hoa sóng gợn màu héo rũ

Nghìn trùng nhân thế biến ra hơi…

 

Nay đốt trầm hương, chiêu hồn cổ

Khóc ròng mưa gió, nát oán thù

Vung bút đêm huyền, mùa thi hứng

Mũi tên rơi, kìa một vệt sao sa…

 

Ta gối đầu cõi vô

Ngóng bụi trần lả tả

Hít men thơ vào độ

Mơ tiếp mộng ba sinh…

 

Hà Thủy Nguyên

 

 

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *