2295238bbd9fc85fa81fe247ba87641b

Lách tách! Lách tách! Lá rụng kéo đàn,

Mây dàn trận đêm, tà dương nhịp phách,

Phách trận, phách đàn, gió tâm can,

Phách người, phách ma, phách thành quách.

Phách tình huyết nợ, giọt mưa son,

Giọt lên sử, non nước lưng thon,

Giọt nay, giọt mai, trăng qua khuyết tròn,

Tiếng rồng xuyên lửa qua sử sách.

Sấm gầm vang cười, mây trời rách

Một khúc đàn khanh khách xuyên mây

Cổ hoàng hạc đang nhá dương Tây

Hay thú không tên thuở hồng hoang đến

Để vẽ tình ta lên cảnh chết?

Lửa đổ đàn trên lũ thi ma

Tự nhiên tình vui thú tiêu pha

Vũ điệu phục sinh cảnh chết.

Share
Share: