273d3159187dbac4023d2f84bde001d6

Thu đến chưa? Hay mới chỉ tế nhị

Khẽ bên đường, một bước lá nhẹ đi

Ta đợi thu chăng? Hay ta vẫn đi

Lùa gió xưa lay những mùa cố cựu

Thu đợi ta chăng? Thu có níu

Những mảng màu mà ta tiếc đang qua

Nhưng vội đi, chân chẳng biết hương nhà

Soán bụi đường mà bạc bao màu áo.

Màu nắng trong tranh, sắc trà chế nhạo

Cơn lá vàng dường ta đã từng qua

Cơn thu về? Hay thu nhắc cơn ta

Cả một trời sắc ta lùa kẽ áo.

Share
Share: