Tag: Bích Khê

Sáng tácThơ

Mộng cầm ca – Bích Khê

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa; Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương; Mùi tô ...
Sáng tácThơ

Tranh lõa thể – Bích Khê

Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ, Ô tiên nương ! nàng lại ngự nơi nầy ? ...