Tag: Bích Khê

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Mộng cầm ca – Bích Khê

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa; Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương; Mùi tô ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Tranh lõa thể – Bích Khê (kèm phần phổ nhạc ...

Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ, Ô tiên nương ! nàng lại ngự nơi nầy ? ...