starrynight-6

Đợi gì binh mã đã thôi kiêu

Ủ chi thêm bếp đã hồng chiều

Trời không theo nước sông mê mải

Gợn vài lông lạc khúc thiên điêu

 

Một vầng thiên cổ cứ hỏi han

Nên chăng tinh tú rẽ hai hàng

Nhỡ ai ai cát đều sa mộng

Ta vì ai cạn ước ngân giang?

 

Ta tỏa cho cùng khúc ta chăng

Khi vạn dương sa đã bỏ hằng?

Hay nước thì, nghìn ta cứ đợi

Soi tìm nhân ảnh, viễn xưa hoan?

Share
Share: