Danh mục ebooks

Danh mục ebooks

Tác phẩm của Thomas Carlyle – Chia sẻ Ebooks

Thomas Carlyle (1795-1881) là một trong những nhà văn, nhà châm biếm và triết học người Scotland vĩ đại. Ông ...
Danh mục ebooks

TÁC PHẨM CỦA DAVID HUME – CHIA SẺ EBOOKS

David Hume (1711-1776) là nhà triết học, kinh tế học và sử học nổi tiếng của Scotland. Các nhà nghiên ...
Danh mục ebooks

TÁC PHẨM CỦA GEORGE BERKELEY – CHIA SẺ EBOOKS

George Berkeley (1685-1753) là một giám mục đồng thời là một nhà triết học người Ireland đã đưa ra khai ...
Danh mục ebooks

TÁC PHẨM CỦA THOMAS HOBBES – CHIA SẺ EBOOKS

Thomas Hobbes (1588 – 1679) là chính trị gia kinh điển của Anh và có ảnh hưởng lớn đến tư ...
Danh mục ebooks

Tủ sách Dẫn nhập rất ngắn của Oxford University Press ...

Very Short Introductions (Dẫn nhập rất ngắn) là bộ sách dài kì của nhà xuất bản Oxford University Press.   Very Short ...
Danh mục ebooks

Tác phẩm của John Milton – Chia sẻ Ebooks

John Milton (1608 – 1674) là một trong những thơ Anh lớn nhất, người đã viết bản lên án kiểm ...
Danh mục ebooks

Tác phẩm của Francis Bacon – Chia sẻ Ebooks

Cùng với William Shakespeare, Francis Bacon (1561-1626) là một trong những tác giả lớn nhất đã làm nên không chỉ ...
Danh mục ebooks

Tác phẩm của W. Shakespeare – Chia sẻ Ebooks

Ben Jonson (1573 – 1637), một trong các tác giả lớn nhất của nước Anh thời Phục Hưng đã thốt ...