07eabf5728c80cb33dc9953fc8d3e78e

Mây xám hờ chăng, gió vờ chăng,

Nắng buông cơn nhạt, bóng xuân nằm,

Phủ son giấu ý, cơn lâu mộng

Trong tiếng đàn đằm, bóng rượu tăm.

 

Trà nhạt màu môi, lắng đầu môi,

Ngả nghiêng đôi kỷ, vẫn chung ngồi,

Mà sao phơi sách hôm nay vậy

Lo ý nhòe trà tháng năm trôi?

Share
Share: