1920x1080_583975_[www.ArtFile.ru]

Bớ chư Thiên Phật!

Phật chân, Phật thật, Phật cao, Phật thấp,

Phật canh tân với Phật cao cấp,

Phật nguyên thủy với Phật New Age,

Tổ bên Đông hay chứng bên Tây,

Phật ngồi hoa với Phật cầm liễu,

Mở phủ, thủ môn, trấn kênh, ngồi kiệu,

Phật thần tài sát Phật thiên tai,

Đụng nhau đài mà cách nhau ngai,

Cùng nhập về đây mà thuyết!

 

Phật tiền, Phật duyên, Phật ghê, Phật thiện,

Phật Hoàng Đại Việt, Phật Mẫu Tây Thiên,

Phật vật người tử không rõ căn nguyên,

Phật ngừa ung thư, Phật khơi tịt sữa,

Phật cầu mây mưa, Phật mê chày ngựa,

Phật cầu đại hỉ, Phật ướp mummy,

Phật tìm mộ, Phật biết tiên tri,

Phật làm chính trị, Phật quyên tiền quỹ,

Phật từ thiện chạy show cùng đĩ,

Phật cứu nạn chạy án cùng quan,

Phật biểu tình ngồi với Phật oan,

Cùng nhập về cho người biết!

 

Ấy chưa tịch diệt?

Ấy chẳng ngủ yên?

Ấy còn mại duyên?

Ấy còn ham thuyết?

Share
Share: