Đọc thử: Chiến thắng của đô thị – Edward Glaeser

“Chiến thắng của đô thị” (Triumph of the City) của tác giả, nhà kinh tế học Edward L. Gleaser tại Đại học Harvad là cuốn sách nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng về đô thị, đô thị hóa và các vấn đề trong quy hoạch đô thị. Xuyên suốt cuốn sách, Gleaser đã phân tích … Continue reading Đọc thử: Chiến thắng của đô thị – Edward Glaeser