Giới thiệu sách Sách tiếng Anh

FRANCIS BACON – CÁC TÁC PHẨM QUAN TRỌNG NHẤT

Avatar
Written by FOXSTUDY

Cùng với William Shakespeare, Francis Bacon là một trong những tác giả lớn nhất đã làm nên không chỉ Phục Hưng ở Anh mà cả Phục Hưng ở Châu Âu. Francis Bacon không chỉ tạo nên một nền tảng khoa học thực nghiệm mà còn là một nhà chính trị, một nhà triết học quan trọng với lý thuyết về ngẫu tượng đến nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Book Hunter xin được giới thiệu các tác phẩm quan trọng nhất của ông.

#1. Essays: Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion. Seene and Allowed (1597)

Đây là cuốn sách được xuất bản đầu tiên của Francis Bacon. Các bài tiểu luận bao gồm nhiều chủ đề được đúc rút từ đời sống cộng đồng và đời sống cá nhân, ví dụ như về Sự thật, về Cái chết, về Cha mẹ và con cái, về Đế chế… Trong mỗi trường hợp, các bài tiểu luận đều đi sâu vào vấn đề một cách có hệ thống với nhiều góc độ khác nhau. Một ấn bản mở rộng được xuất bản năm 1625 với 58 tiểu luận có tên là “Essays or Counsels, Civill and Morall”. Vào thế kỷ XVIII, XIX, các nhà sưu tầm đã bổ sung thêm vào ấn bản này phần “Wisdom of the Ancients”. 

Link đọc online: https://www.gutenberg.org/files/56463/56463-h/56463-h.htm

#2. The Advancement of Learning hay Of the Proficience and Advancement of Learning, Divine and Human (1605)

Cuốn sách này là nền tảng cho cấu trúc phân loại của Encyclopédie và có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của Jean le Rond d’Alembert và Denis Diderot. Đây là bài luận tiền đề cho triết học thực nghiệm.

Link đọc online: https://www.gutenberg.org/ebooks/5500

3. Novum Organum Scientiarum (1620) – Đã dịch ra tiếng Việt: “Bộ công cụ mới”

“Bộ công cụ mới” là cuốn sách nền tảng của phương pháp khoa học. Bacon đã nhấn mạnh về việc sử dụng các thí nghiệm nhân tạo để cung cấp các quan sát bổ sung các hiện tượng. Chính bằng cuốn sách này, Fracis Bacon đã được coi là “Cha đẻ của Triết học thực nghiệm”. Mặc dù các phương pháp thực nghiệm của Bacon đến nay không còn quá mới nhưng cuốn sách vẫn còn rất quan trọng bởi vì ông đã xem xét đến khía cạnh tâm lý của người nghiên cứu vốn rất dễ bị sa đà vào các lời giải thích siêu hình mà không dựa trên quan sát thực sự.  

Link sáchhttps://www.hangcao.info/san-pham/bo-cong-cu-moi/

4. New Atlantis (1627)

“New Atlantis” là cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành của Francis Bacon. Trong tác phẩm này, ông miêu tả viễn cảnh về một tương lai khám phá và chuộng tri thức của con người. Kế hoạch tổ chức mô hình trường đại học lý tưởng của ông được gửi gắm qua Solomon’s House, một nơi khoa học thuần túy và khoa học ứng dụng được thúc đẩy và phát triển. 

Link đọc online: https://www.gutenberg.org/ebooks/2434

 

Cáo Hà Thành

Share