Sáng tác Thơ

KHẢI HUYỀN CA

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Gom mây kết hư ảo

Lướt phím đàn tơ trăng

Rung rung bạch ngọc choáng

Cuộn hồn mơ đại phong

 

Lang thang vạn hồn cổ

Tan tác mệnh vô thường

Máu tuôn dòng thác lũ

Vẩn đô thành mây vương

 

Kìa bãi hoang cát thốc mờ

Tòa cấu trúc trơ trơ xương lạnh

Khói tử thi ngùn ngụt đô thành…

 

Tung cánh thiên thần, vong quốc tận

Gẩy đàn tiên hạc, cố nhân tiêu

Đáy cát lăn tròn miền thực tại

Vỡ rồi, vỡ rồi

Huyễn cảnh tàn…

 

Này kẻ lãnh chúa gánh địa cầu

Này ả lăng loàn thả lưới yêu

Này lũ mọt dân mùa hoang mọi

Này gã hận đời nhại thanh cao

Quằn xác thối

Huyết thủy dâng

Cát cuộn vệt hùng ca ầm ầm gió thốc

Chôn vùi nhơ bẩn xuống hư vô

 

Xoáy, xoáy, xoáy

Nuốt trọn đàn xác thối

Hủy chúng sinh về cát bụi đại hoang

Thiên thần khóc

Hạc tiên cười nhoẻn miệng

Hòa điệu chung cổ khúc Khải Huyền Ca

 

Hà Thủy Nguyên

Share