SÁCH HỌC THUẬT TRONG NƯỚC THÁNG 6 NĂM 2022: AN TĨNH XƯA, TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG VIỆT NAM, FRIEDRICH NIETZSCHE VÀ NHỮNG SUY NIỆM BÊN KIA THIỆN ÁC…

Sách học thuật tháng 6 năm 2022 đem đến những nghiên cứu về văn học – văn xuôi Bunin, nghiên cứu lịch sử về Nghệ An – Hà Tĩnh xưa, về tĩn ngưỡng thành hoàng và tư tưởng của Nietzsche về thiện – ác. Không có quá nhiều đầu sách được ra mắt trong tháng … Continue reading SÁCH HỌC THUẬT TRONG NƯỚC THÁNG 6 NĂM 2022: AN TĨNH XƯA, TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG VIỆT NAM, FRIEDRICH NIETZSCHE VÀ NHỮNG SUY NIỆM BÊN KIA THIỆN ÁC…