Bài lưu trữ Thưởng thức và suy ngẫm Văn chương - Cái đẹp

Thoát vòng danh lợi – Nguyễn Công Trứ

Hunters
Written by Hunters

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt, 
Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao. 
Đám phồn hoa trót bước chân vào, 
Sực nghĩ lại giật mình bao kể xiết. 
Quá giả vãng nhi bất thuyết, 
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi. 
Cuộc đời thử gẫm mà suy, 
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu. 
Hẹn với lợi danh ba chén rượu, 
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ, 
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ, 
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt. 
Mặc xa mã thị thành không dám biết, 
Thú yên hà trời đất để riêng ta. 
Nào ai, ai biết chăng là?

Share