Vũ trụ toàn ảnh – Một kỷ nguyên khoa học mới

To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an hour. Dịch nghĩa: Để  thấy Vũ trụ trong một Hạt cát Và  Bầu trời  trong một Đóa hoa Rừng, Hãy giữ Vô cùng trong lòng tay bạn … Continue reading Vũ trụ toàn ảnh – Một kỷ nguyên khoa học mới